Adam a Eva – predobraz evanjelia

 Adam a Eva – predobraz evanjelia

Boh stvoril človeka so slobodnou vôľou. Ako skúšku jeho slobodnej vôle, dal Hospodin človekovi možnosť, kde si túto slobodnú vôľu môže vyskúšať. Človek mohol jesť zo všetkých stromov, okrem jedného. Tu človek dostal prvý príkaz, ktorý mal splniť.

 

 

Človek v raji, prvý a jediný príkaz

Boh stvoril človeka dokonalého, nikdy nemal poznať utrpenie, starosti, starnutie či smrť. Boh človeka tiež neurobil na baterky, aby plnil príkazy podľa určitého programu. Tiež človek nebol poviazaný v rámci mantinelov ako zvieratá – teda iba v akejsi pudovej ohrade.

Človek bol slobodný, mohol sa rozhodnúť – rozhodol sa však pre porušenie Božieho naradenia a to ho stálo veľa. Písmo hovorí: Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš

Had – satan pokúšal Evu

Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu?

Všimnime si prvú vec – satan ten starý had ako je opísaný v zjavení Jána, pokúša najprv ženu. Satan vie, že žena je zvedavejšia a ľahšie sa dá ovplyvniť. Satan neriskuje pokúšať Adama, začína so slabšou bytosťou – ženou.

Všimnime si povahu satana. Satan je podlizovačný, prefíkaný, má sladké reči a robí sa dosť jednoduchý. Popritom nenápadne spochybňuje Božie slovo. Hovorí: naozaj toto riekol Boh?! Pýta sa to prekvapujúcim tónom.

Dnes veľa ľudí takto spochybňuje Bibliu – Slovo Božie. Chodí za nimi satan a hovorí: naozaj veríš že v Biblii je pravda? Naozaj veríš, že Biblia hovorí o Bohu? Naozaj veríš, že to čo Boh nariadil, treba do bodky plniť?

Žena prekrútila Božie slovo

Žena odpovedala satanovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli!

Na prvý pohľad sa nám zdá, že žena odpovedala správne na satanovu zákernú otázku, ale porovnajme čo Boh naozaj prikázal: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Nájdeš rozdiel? Je nepatrný a predsa rozdiel. Eva niečo k Božiemu slovu pridala. Pridala tam to, že sa stromu nemajú ani len dotknúť – pritom Boh hovorí, že zo stromu nech nejedia – dotýkať sa ho mohli.

Súčasnosť: Aj dnes ľudia, teológovia, žiaľ aj viditeľná cirkev často pridáva k Božiemu slovu niečo, čo Boh nevyslovil. Taktiež rôzne sekty pridávajú k Biblii niečo, čo tam nenájdeme.

Had – satan ako podvodník a klamár

Had však povedal žene: Vôbec nezomriete; ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo.

Všimnime si prefíkanosť satana. Najprv sa hlúpo pýta, či naozaj Boh dal takýto príkaz, no hneď má pripravenú odpoveď, ktorú dopredu poznal. Vedel ako mu Eva odpovie, preto hneď zareagoval – vôbec nezomriete – práve naopak, budete ako Boh.

Had vlastne Eve hovorí, že Boh ich klame, nepovedal im celú pravdu. Klame ich, že keď porušia Boží príkaz, budú ako Boh, budú poznať dobré a zlé, sami sa stanú bohmi.

Dnes vieme, ako toto kraľovanie človeka na zemi dopadlo. Každý človek pracuje iba sám pre seba, ničí sa zem, príroda. Nerastné bohatstvo, ktoré malo spravodlivo spravovať celé ľudstvo pre svoj prospech, dnes vlastní malá hŕstka ľudí a tých ostatných vykorisťuje. Človek človeka od pádu len vykorisťuje, snaží sa podmaniť jeden druhého. Takto sa človek stal bohom…

Eva podľahla pokušeniu, Adam bol pri všetkom a padol aj on

Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol.

Eva padla ako prvá, dala sa zviesť zmyslovými orgánmi a zjedla ovocie. Toto ovocie podala aj Adamovi ktorý tam bol s ňou a aj on jedol.

Vždy sa hovorí o páde Adama, nie Evy. Adam bol stvorený ako prvý, žena bola stvorená z neho. Adam bol dokonalý prototyp človeka a on bol zástupcom celého ľudstva. Keby Eva zhrešila a Adam by nezhrešil – ovocie od Evy by odhodil – Eva by si zaslúžila smrť a Boh by Adamovi dal inú družku, takú dokonalú ako bol on sám.

Ale Adam zhrešil rovnako ako Eva – dokonca ani nebol priamo zvádzaný, iba blízko Evy načúval. Eva padla, ale všetka zodpovednosť bola na Adamovi – zhreší aj On? Adam vzal a jedol – muž a žena sú si rovní – obaja porušili Boží príkaz a do sveta prišiel hriech a s hriechom smrť.

Maskovanie hriechu

Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí; pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery.

Adam s Evou zhrešili – už neboli dokonalí tak, ako ich Boh stvoril. V momente porušenia príkazu, začala vládnuť nad nimi smrť, bolesť, starnutie, utrpenie. Oni to vedeli, hneď pochopili, že porušili príkaz, tvrdo ich odsúdilo svedomie – no pre seba si mysleli, že to Boh nezbadá, že to azda nerozpozná. Boh však bol pri každom jednom slove, ktoré satan had vyriekol.

Človek spoznal že je nahý – spoznal že je nikto, že je iba prach a popol, že jeho večnosť ktorú mu Boh vytvoril, je preč. Zaodel sa teda listami, aby maskoval svoju ničotnosť a nahosť.

Dnes človek robí to isté. Spácha hriech, ale zakryje ho podobne ako Adam s Evou listami a myslí si, že nikto jeho hriech nevidí. Všetko nejako zakamufluje, zakryje, zamaskuje, aby hriech nebol vidieť.

Adam a Eva sa ukryli

Keď začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady.

Toto je obraz padnutého človeka – ukrýva sa pred Bohom. Ukrývať sa dá rôzne – medzi stromy, kríky, ukrývať sa za úspechy, ateizmus, humanizmus, dobročinnosť. Dá sa ukrývať aj medzi veriacimi, chodiť s nimi do kostola, ale v pravého Boha odmietať – čo keď ten Boh naozaj existuje a naozaj ma bude raz súdiť za všetko, čo som v živote vykonal?

Preto sa Adam schoval – čo keď Boh vie, že som porušil jeho príkaz?

Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý; i skryl som sa.

Boh vždy vysiela ako prvý iniciatívu smerom k človeku. Adam by bol najradšej keby žiaden Boh už nikdy za ním neprišiel a žiaden hriech mu nevyhadzoval na oči. Človek nemá rád, keď mu niekto na oči naše hriechy.

Ale Boh sa pýta Adama kde je? Pritom vie kde je, ale tu sa ukazuje pravá prirodzenosť človeka – nechce Boha stretnúť lebo vie, že sa bude musieť spovedať z prestúpenia.

Nato Boh riekol: Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť?

Touto otázkou Boh skúšal Adama ako odpovie. Adama tu nezhrešil v otázke klamstva, zlyhal však v otázke ľútosti nad svojim hriechom – čítajme Adamovu odpoveď:

Človek odpovedal: Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu; i jedol som.

Adam sa tu vyhovára na Evu. Nepripustil si svoj hriech, svoju jasnú vinu, svoje prestúpenie. Boh by inak prijal to, keby Adam padol pred Hospodinom a vyznal by – zhrešil som Bože, odpusť mne biednej hline. Ale Adam tu nielenže napadá Evu, ale napadá aj samotného Boha – ženu ktorú si mi dal. Týmto Adam hovorí, že Boh je nespravodlivý, pretože mu dal ženu a tá žena ho zviedla – teda jadro jeho hriechu je v Bohu a potom v Eve.

Nato riekol Hospodin Boh žene: Čo si to urobila?

Boh testuje touto otázkou ženu. V Adamovi vidí človeka, ktorý padol, zhrešil, je v okovách smrti, ale nechce si vinu uznať – hádže ju na Boha a Evu. Boh sa obracia teda na Evu: Nato riekol Hospodin Boh žene: Čo si to urobila?

Opäť Boh čaká na odpoveď Evy. Určite by bolo vzácne, keby Eva padla pred Bohom na kolená a prosila o odpustenie. Ale Eva si taktiež neuznáva svoje prestúpenie a vinu zhadzuje na hada – satana: Had ma podviedol; nuž jedla som.

Tieto výhovorky poznáme dnes sami na sebe. Zhrešíme a samých seba ospravedlňujeme, vinu hádžeme mimo seba, hľadáme vinníkov za seba, zbavujeme sa ako Eva s Adamom zodpovednosti.

Božie zasľúbenie o návrate do Raja

Boh je spravodlivý a tak musel vyniesť rozsudok na človekom. A keďže sa človek rozmnožuje, rozsudok padá na všetkých ľudí ktorí kedy budú po Adamovi žiť.

To je zlá správa – človek padol, stal sa zlým, každý jeden človek je zlý a sebecký, každý jeden človek sa schováva pred Bohom, vinu zvaľuje na druhého, zbavuje sa zodpovednosti.

Človek sa stal ziskuchtivým, nedoprial nikomu nič okrem seba a svojej blízkej rodine, človek sa oddelil od Boha, už nemal s ním spoločenstvo a zaslúžil si smrť. Prvú smrť tela a druhú smrť duchovnú – večné oddelenie od Boha – večný život v zatratení, ďaleko od tváre Toho, ktorý človeka stvoril a to je peklo.

Ale Boh mal iný plán s človekom – hadovi satanovi hovorí:

Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života.

Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.

Toto je prvé proroctvo ohľadom Krista. Zo ženy totiž Kristus vyšiel, je to potomstvo ženy. Konkrétne sa Ježiš narodil Márii – žene z Izraela. Satan Ježišovi schvatol pätu – ako Boha na zemi Ho uponížil až na smrť, dal ho skrze ľudí zbičovať, pokoriť, potupne odsúdiť, a ešte potupnejšie zomrieť. Ale Ježiš bol Boží Syn a tým že vzal naše hriechy na seba, premohol smrť, vzal kľúče od podsvetia a vládne po pravici Božej. Pritom rozmliaždil satanovi hlavu, pretože ten už je odsúdený na večné zatratenie – no človeku dal možnosť vykúpiť sa spod otroctva hriechu, satana a smrti.

Dodatok

Len dva druhy bytostí dostali dar slobodnej vôle. Boli to najprv anjeli a potom človek. Tretina anjelov zhrešila a postavila sa na odpor voči Bohu. Boh videl, že slobodná vôľa je nebezpečná vec – nie proti Nemu – ale proti tomu, kto si nesprávne slobodne vyberie. Tretina anjelov sa stali zlými a temnými démonmi.

Človek dostal taktiež dar slobodného rozhodovania – ale po páde mal toto rozhodovanie obmedzené už iba na rozhodovanie v rámci svojej sebeckosti. Po páde sa človek nedokáže sám od seba rozhodnúť pre Boha, nedokáže milovať blížneho, nedokáže milovať Boha. Človek po páde je absolútne skazený hriechom, Písmo hovorí, že je otrokom hriechu.

Niekto povie, že je to nespravodlivé, keď celé ľudstvo trpí za to, čo Adam a Eva vykonali v raji. Ak by si v raji bol ty – vykonal by si to isté. Adam bol prvý dokonalý prototyp, ktorý ale padol – každý jeden človek by urobil to isté, keby bol na Adamovom mieste. Slobodná vôľa a zvádzanie satana, stačí na pád človeka.

Ak by Boh nedal do raja strom poznania dobrého a zlého – človek by bol iba robot, ktorý by nikdy nebol otestovaný, ako sa zachová v slobodnej vôli a ako si vyberie. V raji bol totiž ešte jeden strom – strom života. Adam si mal vlastne vybrať slobodne, z ktorého stromu bude jesť. Ak by si vybral strom života, žil by večne. Ale Adam si slobodne zvolil strom zakázaný.

Kristus bol dokonalý človek bez hriechu ako Adam. Taktiež bol pokúšaný od satana, ale On sa bránil Božím slovom a na satanove triky neskočil. On zastúpil človeka tam, kde Adam zlyhal. Naplnil Boží zákon ako to Boh požadoval a obetoval sa za padlých ľudí. Tam kde Adam zlyhal, Kristus človeka podržal.

V Adamovi však všetci zhrešili – smrť sa preniesla na celé ľudstvo. V Kristovi sa všetci spod pazúrov smrti dostali a prišli naspäť do raja, k Bohu. Je tam však podmienka – viera. Kto uverí – bude spasený…

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: