Hospodárska kríza

A Ľudia sa pýtajú – čo sme také urobili, že na nás ide takáto kríza?

Ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im; hnev Hospodinov vzbĺkne proti vám a čoskoro vyhyniete v tejto krásnej krajine, ktorú vám dal.

 

 

 

Svet zachvátila hospodárska kríza a dotklo sa to prevažne krajín, ktoré vyznávali dlhé storočia kresťanské hodnoty. V Európe sa ľudia pýtajú, čo takého urobili, že sa na nich valí táto pohroma.

Nikto si nepripúšťa možnosť, že do tejto krízy každý prispel svojou troškou, všetci sme sa hnali za mamonou koľko nám sily stačili a tým sme sa odvracali od Hospodina, ktorý bdel nad Európou či Amerikou.

Aj Izraelitom Boh hovoril, že ak odstúpia od Neho, vzbĺkne hnevom. Ak čítame Písmo, veľakrát takto Hospodin činil, veľakrát krajinu naprával tvrdými ranami, dokonca Izrael bol vyhnancom v Babylonskom zajatí vyše 70 rokov.

Návrat k pohanstvu

Ak sa človek odvráti od živého Boha, svoju tvár začne obracať k pohanstvu. Pohanstvo obsahuje všetko to, čo je Bohom zakázané, neodporúčané, čo je proti Hospodinovi a Jeho svätým príkazom.

To, že sa človek odvracia od Boha zistí tak, že sa neutieka ku Nemu, ale začne sa utiekať k iným bôžikom, čo je z pohľadu Biblie modlárstvo.

Dnešná pohanská spoločnosť

Ako zistíme, či naša spoločnosť je pohanská? Je to jednoducho dané tým, že nerešpektuje Boha, nerešpektuje Jeho slovo, ba dokonca ide proti tomuto slovu.

Boh zakazuje čarovanie, vzývanie duchov zomrelých, či veštenie. V Piatej knihe Mojžišovej čítame toto varovanie: Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci.

Koľko ľudí, dokonca takých ktorí si hovoria kresťania, sa zaujímajú o horoskopy, sledujú rôzne veštice či veštcov, ktoré sa objavujú v TV?! Dnes je svet preplnený týmito ohavnosťami, na každom kroku je nejaký šarlatán, vykladač znamení a ľudia veria viac týmto vykladačom ako Bohu, ktorý riadi tento svet od prvopočiatku.

Nie je to tak, že aj ty si otváraš noviny, hľadáš horoskopy, znamenia, veríš v rôzne povery? Napríklad dnes je populárna povera o konci sveta na konci tohto roku – údajne sa má tento svet skončiť 21.12.2012.

Nechci vedieť čo ľudia čakali pri dátume: 11.11.1111. Ale Boh každému človeku zatajil deň, kedy príde Kristus opäť na zem, kedy nastane skutočný koniec sveta. Každý kto tvrdí, že pozná dátum konca je klamár. Nikto nepozná toho dňa ani hodiny, len Boh Otec.

Ľudia sa však pripravujú vo svojom pohanstve na takéto udalosti, ako keby sa naozaj mali udiať. Nedôverujú Bohu a Jeho slovu.

A tak ľudia sa pýtajú – čo sme také urobili, že na nás ide takáto kríza?

Boh ustanovil rodinu

Boh ustanovil rodinu, ustanovil ženu a muža, ako základ rodiny. Z nich povstanú deti a vytvoria spoločenstvo rodiny. Ale človek dnešného veku nedbá na rodinu, dokonca ide proti modelu rodiny. Z dnešnej zvrátenej doby vychádzajú hlasy, že je dobré keď ľudia žijú na hromádke, sex majú ako sa im zachce a s kým sa im zachce, dokonca idú tak ďaleko, že nie biblický model – muž a žena tvoria rodinu, ale rodinu údajne môžu tvoriť aj dvaja mužovia, alebo dve ženy, ktorí si adoptujú deti. A Písmo v liste Rimanom hovorí: veď ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za protiprirodzený, a podobne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa vášňou medzi sebou: mužovia s mužmi páchali hanebnosť a za svoje poblúdenie sami na sebe niesli odplatu.

Písmo napomína človeka v liste Korintským: Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho!

Okrem spomínanej homosexuality, kde je ohavnosť pred Bohom to, keď muž súloží s mužom, sú v tomto verši spomenuté aj ďalšie hriechy, aby sa snáď niekto nepokladal za svätého, že nepraktizuje homosexualitu. Nejde iba o jeden hriech, tam sú s homosexualitou spomínané aj ďalšie hriechy ako opilstvo, rúhačstvo, vydieranie a to zarovno s homosexualitou. Ide o to, ako sa spoločnosť postaví k hriechu – nie k samotným ľuďom. Nesúdime predsa ľudí, ale ich hriech.

Dnes je tiež v móde žiť promiskuitným životom a takýto život nám predkladajú médiá, ktoré ostro sledujú celebrity a ich časté striedania partnerov. Toto je dnes v móde, i keď Božie slovo hovorí – nepožiadaš manželku blížneho, Kristus hovorí, že len pohľad na ženu môže v srdci spôsobiť smilstvo, muž má byť mužom jednej ženy – ale dnešná spoločnosť je obrátená naopak. Ak nie si promiskuitný, si nejaký divný, dokonca môžeš byť terčom posmechu. Pripomína nám to Sodomu, kde prišli dvaja anjeli za Lótom, ľudia sa zhŕkli pred Lótovými dverami a chceli s týmito hosťami súložiť. Tak strašne bola skazená Sodoma, prišiel na ňu Boží spravodlivý hnev, ale dnešná doba je na tom dosť podobne.

Dnes sa verejne predáva panenstvo cez internet na dražbe, školáci si natáčajú na mobil sexuálne videá spolužiakov a spolužiačok, pornografia zarába ťažké miliardy na úchylnosti ľudí. Ako ďaleko sme od Sodomských?!

Ale ľudia sa pýtajú – čo sme také urobili, že na nás ide takáto kríza?

Rodina je prežitok, je nutné ju zlikvidovať, nastoliť iný model súžitia a to všetko len preto, lebo rodina bola stanovená Bohom. Čo je Božie, je zlé, je nutné to vyhodiť von oknom, nie sme predsa v stredoveku, aby sme verili akejsi cirkvi, farárom, Božiemu slovu, či Biblii. Bibliu je nutné vysmiať, nahradiť ju falošnou vedou. Človeka ktorý by sa držal Biblie, je nutné z neho urobiť hlupáka, zosmiešniť ho, alebo ho vyhlásiť za fanatika.

Božie normy ako napríklad nepokradneš, sa dnes už netýkajú vôbec nikoho. Dnes je aj tu presne opačný trend. Kto nekradne je hlupák, okráda sám seba, okráda rodinu, veď všetci kradnú.

Kto si nakradne tak veľa, že si postaví domy z čiernych peňazí, zabezpečí tak svoje rodiny na dlhé desaťročia dopredu,  a k tomu sa dostane do vysokej politiky, kde hrá najvyššiu kartovú hru, toho obdivujeme, aký je zručný a smelý – má guráž. Ak človek kradne a nechytia ho, predsa nie je zlodej –  on je iba šikovný človek a šikovným predsa patrí svet.

Všetci poznáme tieto heslá, žiaľ sami sa nimi riadime a rešpektujeme túto zvrátenosť voči Božej norme – nepokradneš. Taktiež do tohto príkazu Boha spadá to, že nebudeme kradnúť nelegálny software, nebudeme kradnúť nelegálne filmy, hudbu a podobne. Taktiež do tohto príkazu patrí to, že budeme platiť poctivo dane bez ohľadu ako ich platí okolitý svet, že si nevezmeme čo nám nepatrí, že poctivo odvedieme svoju prácu.

Vezmime si inú Božiu normu – prikázanie neoklameš. Klamať je dnes cnosť a kto hovorí pravdu, ten je nebezpečný. Máme klamať v rodine manželke, manželovi, v práci, zákazníkom, máme mať plné ústa výhovoriek – ktoré budú tiež iba klamstvom. Firmy majú klamať svojim zákazníkom, predražovať ceny, odvádzať pre ľudí minimálne odvody. Zamestnanec naopak si má pripisovať hodiny ktoré neodrobil, ukradnúť vo firme čo sa len dá a koľko sa unesie, naťahovať čas aby vyšlo vyššie cestovné, vracať firme požičané – to je naša spravodlivosť – ale odplata nepatrí nám podľa Písma, ale Bohu.

A čo najhlavnejšie dve prikázania – Milovať Boha a blížneho. My nenávidíme blížnych, kolegov, priateľov, známych, dokonca svoje rodiny. Ako by sme mohli pomôcť ešte niekomu, koho vonkoncom nepoznáme? Príkaz – miluj blížneho ako seba samého je pre nás nepochopiteľný. My máme dopriať inému človeku – napríklad bezdomovcovi to – čo sami sebe. Ak niečo dáme svojej rodine a známym, nič extra sme neurobili – Písmo predsa hovorí, že to robia aj pohania. Ale dožičiť svoj blahobyt neznámemu človeku, ktorý mi bude dokonca krajne nesympatický – ako toto dokážeme?!

A čo milovať Boha? Boha sme odsunuli na dvanástu koľaj, máme ho iba ako nejakú dávnu mytologickú bytosť, stávame sa ateistami, bojujeme proti Božej viere, cirkvi Krista, posmievame sa veriacim ľuďom a krútime hlavami, ako môžu v tento pokrokový čas ešte veriť, v akéhosi Krista, či Hospodina?

Alebo ako veriaci raz za týždeň pôjdeme do kostola, kde prídeme zle naladení, prídeme neskoro, nehľadáme tam vieru ale svoj dobrý bod pred Bohom a myslíme si akí sme neuveriteľní kresťania. Na Boha nemyslíme celý deň, tak ako zaľúbenec myslí na svoju milú, odflákneme rannú modlitbu, väčšinou odrapoceme niečo naučené a ideme spokojne do sveta. Potom večer horko-ťažko sa pomodlíme otčenáš a máme pre dnešok dva body. Milujeme však Boha? Skutočne milujeme Boha celým srdcom, dušou, telom, posledným pórom našej bytosti? Alebo iba predstierame akúsi zbožnosť, ktorá sa Bohu protiví, je plná pokrytectva a falošnosti?

Ľudia sa napriek tomu pýtajú – čo sme také urobili, že na nás ide takáto kríza?

Ale Boh hovorí vo svojom slove: Ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im; hnev Hospodinov vzbĺkne proti vám a čoskoro vyhyniete v tejto krásnej krajine, ktorú vám dal.

Kto sú iní bohovia, komu sa to človek nemá klaňať? Veď my nemáme žiadnych bohov, neveríme v nič, užívame si život – o čom to Božie slovo hovorí?

Iný boh je modla, ktorá nahradzuje pravého Boha, ktorý nám dal život, životné podmienky, zem, vesmír, planéty – bez ktorého sa ani nenadýchneme – tak svedčí Biblia – v ňom dokonca aj dýchame, sme od Neho úplne závislí.

Ale my aby sme uznali veľkosť Boha, vytvorili sme si svojich bôžikov. Urobili sme to, čo chceli urobiť ľudia pri stavbe babylonskej veže – chceli byť ako Boh v nebi, chceli samých seba postaviť do stredu vesmíru. To sa dnes stalo.

V strede vesmíru nie je dnes Boh, ale pominuteľný človek. Človek sa klania idolom, klania sa iným ľuďom, spevákom, politikom, športovcom, celebritám.

Taktiež sa človek klania sám sebe – svojmu egu, svojmu ja, seba vidí ako spravodlivého, správneho, jedinečného, nenahraditeľného. Boh nechal často vládnuť ľudí bez Jeho príkazov a skončilo to vojnami, masakrami, terorizmom, holokaustom.

Mať iných Bohov znamená to, že sme nad Boha dali veci, ktoré sú pre nás oveľa dôležitejšie a bez ktorých nevieme žiť. Človeka dnes pohltila televízia a i keď má presne vymeraný čas na život, on tento časa premrhá v sledovaní zbytočných vecí.

Taktiež nás ovládla elektronika, počítače, mobilné telefóny, autá, cestovanie, práca workoholika, zábava, alkohol, drogy, závislosti. Všetko toto dávame vysoko nad Boha a o Bohu nechceme ani len počuť, radšej sa stratíme v hore spomínaných modlách.

Sme ľudia ktorí absolútne nemilujú Boha, ktorí ho nenávidia z celej duše, nenávidíme Jeho zákon, pretože ten nám nastavuje zrkadlo, uvádza nás do reality a ukazuje nám náš strašný stav. My sa ale nechceme nechať poučiť, nechceme sa pozrieť do zrkadla – my si chceme prežiť náš mizerný život v akomsi snívaní a snení.

Prečo Európa a Amerika – dva kontinenty, ktoré dlhé roky stáli na Božom slove, dnes upadajú do krízy? Pretože Boha vyhnali zo svojich štátov, svojich miest, svojich rodín. Namiesto Boha položili modly, Boží zákon zavrhli a konajú proti Jeho nariadeniam.

Ale Boh nás varuje: Ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im; hnev Hospodinov vzbĺkne proti vám a čoskoro vyhyniete v tejto krásnej krajine, ktorú vám dal.

A my naozaj začíname hynúť – v tejto krásnej krajine, v tejto krásnej Európe, v tomto krásnom Slovensku. Veľa ľudí sa ocitá na pokraji biedy, budúcnosť nie je ružová, pretože sa nedá donekonečna vyrábať a vyrábať na úkor voľného času, voľných nedieľ, víkendov, na úkor rodiny a detí.

Nedajú sa ignorovať Božie normy, myslieť si že sa zaobídeme aj bez desatora, že Boha nepotrebujeme, my si vystačíme sami. A potom Boh vyroní slzu, ktorou zaplaví polovicu Európy a človek je bezradný voči prírodným katastrofám a pýta sa:

Čo sme také urobili, že sa na nás ešte aj príroda vyvršuje?

Boha nepotrebujeme, máme svojich bohov – svoju hudbu, filmy, televíziu, počítačové hry, počítače, facebooky, elektroniku, mobily, autá, majetok, peniaze. Na konci tohto zoznamu máme rodinu, deti. A Boh? Kto je to Boh? Ten starý deduško na obláčiku?

Všetci sa nechápavo pýtajú – čo sme také urobili, že na nás ide takáto kríza?

A Boh odpovedá:

Ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im; hnev Hospodinov vzbĺkne proti vám a čoskoro vyhyniete v tejto krásnej krajine, ktorú vám dal.

Záver:

Napriek tomuto všetkému nám neustále znie v ušiach evanjelium. Tá dobrá správa je, že my nie sme schopní poslúchať Boha, že sme skazení a neustále iba plodíme hriech. Sme zlí a pred Bohom odporní ľudia, ktorým však Boh podáva pomocnú ruku.

On poslal Svojho jediného Syna, aby nikto nezahynul, kto v Neho verí, ale mal život večný, boli mu odpustené všetky previnenia a hriechy a zmenil smer svojho života – od pohanstva k svätosti v Kristovi.

Ježiš aj tebe klope na srdce a hovorí – Ak mi otvoríš, vojdem ku tebe a budem s tebou večerať. Alebo – kto príde pod môj kríž, toho nevyhodím!

Ako sa dnes rozhodneš? Pôjdeš pod kríž a otvoríš srdce Kristovi, alebo budeš ďalej žiť vo svojej zatvrdnutosti srdca, hromžiť na ľudí, svet, na krízu, na podmienky v živote?

Kristus ti nesľubuje dobrý život teraz, ale sľubuje ti dobrý život naveky. Ako sa rozhodneš?

Modlitba:

Milostivý a láskavý Pane, chceme ku tebe prísť aj dnes a dať ti naše problémy na tvoj oltár. Je veľa vecí ktorým nerozumieme, je veľa vecí ktoré nechápeme, je veľa vecí ktoré nás ťažia, ale my ti všetko dávame na oltár Tvojej milosti, kde Ty si zasľúbil, že máme svoje jarmá skladať  v Teba.

Ďakujeme ti Pane, že i keď je kríza, i keď sa ľuďom žije ťažko, aj tak sa ešte o nás staráš, i keď my si to vôbec nezaslúžime. Pane musíme Ti vyznať, že máme strach z nasledujúcich dní, máme strach z toho, čo na nás prichádza. My vieme, že sme Teba rozhnevali svojou neposlušnosťou a ty si odvrátil od nás svoju milostivú tvár.

Pane vráť sa ku nám biednym ľuďom, vráť sa ku svojmu ľudu ktorý si miloval, daj nám vieru, aby sme odvrátili blížiace sa nebezpečenstvo.

Pane daj nám poznať to, že i keď my sme smilníci, klamári, vrahovia, zlodeji, ty si sa aj tak ku nám sklonil vo svojom Synovi a daroval si nám večný život, napriek našej nemohúcnosti ťa nasledovať, oživil si nás svojim Duchom, aby sme dokázali aj my zodvihnúť kríž a ísť úzkou cestou do Tvojho kráľovstva.

Pane daj uveriť v teba všetkým tým, ktorí sa po tebe pýtajú, ktorí sa o Teba zaujímajú, ktorí hľadajú silu v tebe, ktorí sú zúfalí a bezradní. Daj uveriť Pane tým, ktorých ťažia ich hriechy a nevedia kde by ich zložili. Ukáž im kríž Svojho Syna, ktorý na ňom zaplatil náš obrovský účet previnení.

My vieme že nás karháš okolnosťami ktoré sa vo svete dejú a my dobre vieme, že takto konáš spravodlivo a podľa práva. Odpusť nám našu slabosť, daj nech sa navrátime ku tebe, nech nemusíme počuť tie strašné slová: Ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im; hnev Hospodinov vzbĺkne proti vám a čoskoro vyhyniete v tejto krásnej krajine, ktorú vám dal.

Amen…

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: