Koniec sveta 21.12.2012

koniec_svetaKoniec sveta o dva dni…

Nedá mi nereagovať na správy z bulváru o konci sveta, ktorý sa má údajne stať 21.12.2012. Podľa pohanského kalendára Mayov, tento deň má byť posledný. Niektorí ľudia chytajú depresie, po internete kolujú povery ako sa zachrániť, filmárske spoločnosti zarobili celkom slušné peniaze za sfilmovanie tohto dátumu a najhoršie je to, že kresťania ktorí nepoznajú Písmo, sa prikláňajú k takýmto nezmyslom.

Pozrime sa do Slova Toho, ktorý to tu všetko stvoril a dal nám indície, ako koniec sveta bude vyzerať. Človek v sebe nosí informáciu o konci tohto materiálneho sveta – je mu to dané od Boha. Aby sa človek vyhol takýmto úvahám, vymyslel si vesmír, kde sa prehadzujú ako seno v maštali – milióny rokov. Človek verí že vesmír má nekonečne rokov a z toho odvodzuje to, že ďalšie milióny rokov máme ako ľudstvo pred sebou. Na tomto koncepte postavilo svoju vieru a tak aj celá veda sa stotožňuje s touto informáciou ako s faktom. Fakt je však ten, že my nevieme vedecky dokázať, ako všetko vzniklo. Veda je v podstate iba viera, pretože je všetko dokazované teóriami, teda predpokladmi, teda – nádejou. Jediný záznam stvorenia sveta je zaznamenaný v Písme – ten je taktiež možný prijať iba vierou. Teda aj vedci aj kresťania zakladajú svoje poznatky na viere – nie faktoch. V čase vzniku žiaden človek nežil, neexistuje jediný ľudský svedok. V prospech viery vo vedu však svedčí fakt, že veda vyzerá na prvý pohľad racionálnejšie – čo neznamená že na druhý, tretí, štvrtý pohľad aj racionálna naozaj je. Rozdiel medzi vierou kresťana a ateistického vedca je ten, že kresťan verí v mladý vesmír, ktorý trvá iba niekoľko tisícročí, kdežto vedec verí vo vesmír kde je hromada času, v miliónových, či miliardových vekoch.

Obe viery však vedia, že to čo má počiatok, musí mať nutne aj koniec. Preto informácia v človeku, že raz tento svet skončí je správna. Otázka však zostáva – ako a kedy?!

Biblia nám hovorí, že koniec sveta nastane s druhým príchodom Krista na túto zem. Kristus príde opäť medzi nás, no už nie ako spasiteľ – ale už ako Sudca tohto sveta. Biblia hovorí: Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.

Prvá indícia konca sveta je tá, že koniec príde nečakane. Ako nečakane Kristus príde, hovoria nasledujúce verše: Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú.

Je zvláštne, že koniec nepríde tak, že ho ľudia budú čakať, ale tak, keď sa bude zdať, že je všetko v poriadku, keď ľudia budú cítiť pokoj, mier, bezpečnosť. Pripomína to Sodomu a Gomoru – tiež nečakali na nejaký koniec – ako hovorí Písmo: ženili sa, predávali, kupovali, pokiaľ neprišla na nich skaza. Tiež si vôbec nič nevšimli, nemali ani len tušenie že prichádza posledná hodina, žili si svoje priemerné životy.

Písmo však povzbudzuje kresťanov, aby boli pripravení. Ježiš hovorí učenníkom aby neboli ako panny ktoré zaspali príchod ženícha. Aj nasledovný verš hovorí toto: Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.

My máme Boha na našej strane a jeho Slovo zaznamenané v Písme. Preto nie sme v tme a nemal by nás prekvapiť príchod Pána, ale mali by sme sa naopak radovať.

Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme.

Tento verš nás má povzbudiť. Ako nepatriť noci a tme? Je to tak, že poznáme Božiu vôľu zjavenú v Písme. My sa nemáme nádejať na akési ľudské reči, ľudské proroctvá, predpovede, pohanské kalendáre, povery, reči – lebo všetko toto sú nejasné indície patriace do noci a tmy. My máme jasne napísané Božie Slovo ako sviecu a toto slovo nás nenabáda k tomu, aby sme zisťovali kedy koniec sveta bude, ale nás nabáda k tomu, aby sme bdeli, aby sme boli ostražití v čítaní Písma,  v modlitbe, v evanjelizácii, v čakní na Pána.

Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, v noci spia, a opilci sa v noci opíjajú.

Písmo nás vyzýva k striezvosti, nie k poverám a nejasným zdrojom. Naopak ľudí, ktorí nepoznajú Boha, nepoznajú jeho Slovo, nevedia čo je to modlitba, nemajú v sebe pokoru, sú nazvaní OPILCAMI. Opíjajú sa svojou krásou, svojou mocou, svojim majetkom, svojimi peniazmi, svojim poznaním, svojim egom – pre Boha však nemajú čas.

Ale my (ako synovia) dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie. Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme. Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte.

V tomto verši je spomenuté celé evanjelium. Máme byť triezvi, máme vedieť že Pán príde a s ním koniec, máme sa vyzbrojiť duchovnými darmi ako je pancier viery a lásky, či prilbou nádeje a spasenia.

Lebo my nie sme určení k tomu, aby pri príchode Krista bol na nás vyliaty hnev, ale my máme nádej v Kristovi Ježišovi, ktorý zomrel za nás. V tom sa máme potešovať a povzbudzovať.

Kedy bude koniec?

Bdejte tedy, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy prijde Syn človeka. 

Biblia hovorí, že nikto nevie koniec. Ak dnes ľudia hovoria s istotou o akomsi konci sveta, chodia v tmách a falošných vierach. Ak by poznali Boha a jeho Slovo, tak by im bolo jasné, že koniec nevie nikto a nikto vedieť nebude – žiaden človek. Žiaľ aj kresťania majú tendenciu predpovedať budúcnosť a zaoberať sa koncom sveta a príchodom Pána. Týmto činom, namiesto bdenia a modlitby, oberajú sa o svoj čas v ľudskom hľadaní, úsilí a svojim predpokladom. Ako často sa v zboroch a cirkvách skloňuje dnešná doba, pozoruje sa každá svetová udalosť a vyvodzujú sa z toho dôsledky, či je alebo nie je to v súlade s Písmom, či je príchod blízko alebo ďaleko.

Toto robia aj pohania – zaoberajú sa kedy bude koniec sveta, ako prebehne tento koniec a neraz používajú a citujú aj Písmo. My máme ale byť bdelí – teda pripravení, lebo nevieme dňa ani hodiny, kedy Pán príde.

Písmo sa nám snaží týmto veršom povedať, akoby každý deň mal byť tým posledným, aby sme nazaháľali, ale boli pripravení kedykoľvek prijať Svojho Pána. V ktorýkoľvek deň.

Indície

Na druhej strane nás Písmo vedie k indíciám, ktoré ukazujú na druhý Kristov príchod a ukončenie tohto sveta. Tieto indície nám však nemajú napovedať to, aby sme sa stali prorokmi, ale máme sa práve vďaka nim, ešte viac primknúť k Pánovi.

Písmo hovorí u utrpení ľudstva vo vojnách: Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec.

Hovorí o hlade, chorobách a prírodných katastrofách: Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia.

Písmo hovorí o prenasledovaní kresťanov: Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno.

Pred koncom bude veľa falošných prorokov, guruov, náboženstiev a zvedú kresťanov, ktorí sa odvrátia od viery: Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.

Bude vrcholiť neprávosť, skorumpované súdnictvo, podplatiteľnosť ľudí, politikov, mocných ktorí majú v rukách zákony a medzi ľuďmi bude viac nenávisti, ako lásky, súcitu, porozumenia, pomoci človeka človekovi: Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých.

Evanjelim bude zvestované všetkým národom. Biblia je dnes preložená do vyše 2000 jazykov a nárečí, ale ešte je veľa jazykov a nárečí, kde Písmo nepoznajú. Taktiež je mnoho krajín, kde je kresťanstvo veľkou neznámou: Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. 

Mnoho ľudí sa bude považovať za vykupiteľov sveta, budú sa dokonca vydávať za Kristov, ale kresťania nemajú tomu veriť: Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! – neverte!

Vo svete sa budú diať zázraky, videnia, zjavenia, svedectvá ľudí, ktorí sa údajne stretli s Bohom, ktorí prežili smrť a vypovedali o tom, čo bude po nej a podobne. Písmo ale varuje: Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.

Kristus príde náhle, nečakane, možno v dobe mieru. Písmo hovorí že to príde nečakane, akoby záblesk, ako keď zažnete lampu a Kristus je tu: Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka.

Toto bolo niekoľko indícií príchodu Pána. Určite mnoho z tohto sa deje aj dnes vo sveta a mnoho už máme za sebou. Nás Písmo ale vyzýva k bdeniu, k tomu, aby sme boli pripravení ako nevesty ktoré čakajú svojho ženícha. Taktiež Písmo hovorí o antikristovi, ktorý má predísť Krista a kresťania si dnes hovoria že majú ešte čas, ešte antikrist neprišiel. Toto Písmo nielenže neučí, ale tomuto odporuje.

Smrť ako koniec sveta

Pre človeka je samozrejme malým koncom sveta jeho vlastná smrť. Vtedy všetko čo poznal v tomto hmotnom svete musí odložiť a musí pochopiť svoju pominuteľnosť, svoju malosť, pochopiť že všetky veci sú iba smeti, ako o nich hovorí apoštol Pavol.

Akoby sa koniec sveta spájal s našou vlastnou smrťou a preto stále platí to unoverzálne – bdejte! Bdejte, pretože ak nepríde koniec tohto hmotného sveta počas vášho života, určite príde v podobe smrti.

Milosť sa končí vtedy, keď sa Kristus vráti. Vtedy mnoho ľudí v Neho uverí, ale už bude neskoro – neboli pripravení, nebdeli, ich viera po Jeho príchode bude márna. S Kristom príde aj posledný súd – posledné zúčtovanie s ľudstvom.

Takto isto je to aj so smrťou. Ak človek nebdie počas svojho života, náhle ako záblesk príde smrť, je človek vydaný poslednému súdu pretože nebdel, nebol pripravený a náhle sa objavila smrť. Po smrti už nie je možné nič napraviť, i keď niektoré cirkvi veria, že v akýchsi zádušných obradoch, je možné človeka vykúpiť aj po smrti, čo odporuje Písmu. Tak ako Kristovým príchodom, tak aj smrťou, končí Božia milosť a už sa nedá po týchto udalostiach nič zmeniť.

21.12.2012 – falošný dátum

Z pohľadu Písma tento dátum nemôže obstáť, pretože je očakávaný. Človek nebude vedieť, kedy svet končí podobne, ako nevie kedy príde jeho vlastná smrť.

Je zaujímavé sledovať bulvár, je zaujímavé sledovať ľudí, ktorí sa chcú svojou silou zachrániť a veria, že koniec nastane 21.12.2012.

Určite ste sa dočítali, že niekde vyrobili Archu, do ktorej ľudia nastúpia aby boli zachránení. Pritom to bude stáť obrovské peniaze, aby sa tam človek dostal. Ak by títo ľudia poznali Božie Slovo, vedeli by, že zem už nikdy nebude zničená vodou, ako to Hospodin zasľúbil.

Niekde zase čítame správy, že ľudia nekupujú darčeky na tieto vianoce – veď načo – keď tesne pred nimi má nastať apokaypsa. Niektorí ľudia si vymýšľajú vlastné vynálezy, v ktorých údajne prežijú tento dátum, či dokonca ak budete na určitom mieste, len na tomto mieste na zemi je možné prežiť.

Pre nás kresťanov je však podstatnejšie to, že oslavujeme 24 decembra pripomienku narodenie Krista – Spasiteľa. Sme bdelí, sme na modlitbách, sme v Božom Slove, tešíme sa na spoločné stretnutie ako kresťania, chceme zvestovať evanjelium blízkym, rodinám, známym.

New Age – nový vek

Hnutie new age verí, že koniec sveta nebude 21.12.2012, ale verí, že po tomto dátume bude človek prevedený do inej duchovnej dimenzie. Údajne má prísť k tomu, že začneme byť oveľa viac duchovnými ľuďmi, že budeme vnímať duchovno okolo seba, že sa staneme sami duchovnými bytosťami plní lásky. Aká pekná, ale falošná vízia.

Pravda je taká, že nás čakajú nové časy tak, ako nás čakajú každým novým rokom, Vždy sa niečo nového deje, vždy v tom ktorom roku zomrie veľa ľudí a nových sa narodí.

Biblia nám hovorí, aby sme boli pripravení, aby sme bdeli, aby sme sa vyzbrojili na ťažké časy. Aby sme neboli prekvapení ani z príchodu Pána, ani z vlastnej smrti. Aby sme dodržovali Božie normy, aby sme milovali Boha, aby sme sa skláňali k blížnym, aby sme zvestovali dobrú správu, aby sme boli sviecami sveta i keď tento svet nás bude nenávidieť. Aby sme sa modlili, aby sme sa modlili jeden za druhého, aby sme sa modlili na nepriateľov, aby sme poctivo vykonávali svoju prácu, aby sme nereptali, neohovárali, neklamali, nepodvádzali. Písmo nás učí, aby sme sa vedeli vzdať svojich modiel, modiel tohto sveta, aby sme boli oddelení od sveta. Oddelení – teda svätí.

Čakajme teda s radosťou na svojho Pána a ak by mal prísť Kristus 21.12.2012 – lepšie pre nás – prišla by konečne spása. No keďže tento dátum je len z ďalších senzačných, uchopme Božiu milosť všetci, aj tí, ktorí nevedia kam sa zaradiť, ktorí nemajú jasno vo viere, ktorí nevedia či kresťanstvo je pravdivé, ktorí sa rozhodujú. Pre tých všetkých tu nie je dané rozpoznanie konca sveta, ale radostná zvesť evanjelia, radostná činnosť k bdeniu. Preto bdejme, buďme pripravení, radujme sa – Boh nám pripravil vykúpenie…

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: