Boh nepozná náhodu, alebo Boh v plnosti času poslal Svojho Syna

hodinky_stare_kapesni_jpg_4c515fa0c3Písmo hovorí: Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, pošlého zo ženy…

Keď čítame Písmo, musí nás  zaraziť absolútne načasovanie a úžasná presnosť, s akou Boh pracuje. My sa nazdávame, že náš život a životné situácie sú súhrou náhod, ale Boh všetko vedel skôr, ako sme sa vôbec narodili. Jednoducho o nás vedel úplne všetko, každú jednu situáciu, ktorá sa nám stane a podľa toho konal, alebo to nechal v našej réžii s tým, že presne vedel ako to napokon aj skončí.

Už pri narodení Jeho Syna, Ježiša Krista, čítame túto úžasnú správu z listu Galaťanom: Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, pošlého zo ženy…

Keď prišla plnosť času, teda keď sa naplnil čas, tak prišiel dlho očakávaný Mesiáš. Nebolo to náhodou, nestalo sa to nejako spontánne. Boh poslal svojho Syna v plnosti času, ktorý sa mal stať človekom a narodiť sa zo ženy.

Keď prišiel anjel Gabriel k Márii, ona dostala rozkaz a Gabriel jej povedal hotovú vec: Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš. Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca.

Hovorí jej s úplnou istotou o jasnej budúcnosti že počne Syna, že mu dá meno aké Boh chce aby mal, že bude veľký, že bude Synom Božím, a že zdedí trón Dávidov. Taktiež že Jeho kráľovstvu nebude konca. Mária je tu v roli iba prijímateľa, Gabriel jej hovorí o istých veciach ktoré sa stanú. Tu zvyknú teológovia zavádzať, že Gabriel potreboval Máriin súhlas a vychádza to z vytrhnutých veršov: Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova!

Údajne ak by Mária odmietla prijať Gabrielovo posolstvo, tak by nastal problém – ale Mária pokorne prijala túto zvesť s tým, že je služobnica Pána. Je to trochu komické takto vykladať Písmo. Ak by Mária odmietla, Boh by mal vlastne problém a musel by nájsť inú devu a možno by aj tá odmietla a napokon by dlho hľadal, možno by ani nenašiel. V takýchto myšlienkach sa z Boha a Jeho Slova stáva výsmech. Boh nenaplánoval Kristov príchod na svet preto, aby mu Mária mohla povedať nie. My musíme skloniť naše hlavy pred totálnou zvrchovanosťou Boha, ktorý nehľadí na našu akúsi slobodnú vôľu, ale on koná svoju vôľu, ktorú predom naplánoval, ktorá sa na 100% stane. Človek má potom problém, pretože Boh mu berie jeho právo rozhodovania a preto nesúhlasí s tým, že Boh zasahuje do našich rozhodnutí tak radikálne, ako je to len možné. Tak ťažko sa týmto človek stotožňuje, no inak by sa pre našu ľudskú skazenú vôľu, vôbec nikam Boh nedostal. Preto sa skloňme v pokore pred Bohom, že je to On, kto má naše životy v rukách a našťastie nie my…

Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka: Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.

Už niekoľko storočí pred narodením Ježiša Krista, Boh skrze prorokov predpovedal túto udalosť, kde sa narodí Boží Syn z panny. Všetko je to naplánované s precíznou presnosťou, žiaden omyl alebo chyba.

Všimnime si teraz dobre, ako Boh pozametal stopy za Ježišom, ohľadom Jeho narodenia. Keď Ježiš vystúpil ako dospelý muž, všetci sa nazdávali, že sa narodil v Nazarete. Preto Ho aj volali – Nazaretský. On skutočne v Nazarete vyrastal, ale narodil sa v Betleheme, čo vedelo iba veľmi málo ľudí a sám Ježiš nikdy nehovoril, odkiaľ skutočne pochádza v tomto pozemskom narodení.

Ak by farizeji a zákonníci vedeli, že Ježiš sa narodil v Betleheme, podľa Písma by sa zamýšľali nad tým, že to naozaj môže byť očakávaný Mesiáš. Ale oni si boli istí tým, že Ježiš je falošný prorok, napriek divom ktoré robil, lebo Mesiáš nemôže pochádzať z Nazareta.

Takto Ho videli vtedajší ľudia: Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: Kto je tento? A zástupy odpovedali: To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta.

Filip keď prišiel za Natanaelom, tak mu s radosťou hovorili o Ježišovi z Nazareta. Natanael sa však pohŕdavo opýtal, že už môže byť z Nazareta dobrého?! Nazaret bol zapadákov, ako keby sme povedali, že prorok pochádza z Oravskej Hornej.

Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobré?

Taktiež často o Ježišovi hovorili, že pochádza z Galileji, čo bol vlastne akoby okres Nazareta. Nazaret sa nachádza niečo vyše 20 kilometrov od Galilejského mora. Tak ako Nazaretom, opovrhovali Židia aj Galilejou. Ak by však vedeli, že Ježiš sa narodil v Betleheme, nastal by u nich problém, pretože by to úplne jasne ukazovalo na to, že Ježiš je pravdepodobne Mesiáš. Ale Boh zakryl pôvod Ježišovho narodenia úmyselne. Pozrime sa na rozhovor v Židovskej rade, ako odmietajú, že by mohol byť Kristus Mesiáš, po tom ako sa Nikodém postavil na Jeho stranu:

Tu Nikodém, ktorý predtým prišiel k Ježišovi, hoci bol jedným z nich, im povedal: Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odpovedali Mu: Nie si aj ty z Galileji? Skúmaj a uvidíš, že nieto proroka z Galileji.

Židia presne skúmali Písmo a dobre vedeli, že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme, nie v Galileji v meste Nazaret, ako sa domnievali, že Ježiš odtiaľ pochádza.

Keď Mudrci od východu sa vypytovali na narodené dieťa, vládca Herodes zisťoval, kde sa má toto dieťa narodiť. Písmo zaznamenáva: Herodes zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu: v Judskom Betleheme, lebo tak píše prorok.

Prečo Boh zahmlil Ježišov pôvod? Prvotná odpoveď by bola, že Boh chcel, aby v Krista uverili ľudia tak, že Ho spoznajú ako Boha, bez proroctiev. Opäť by sme sa dostali do situácie, kde sa máme rozhodnúť, skrze našu slobodnú vôľu, či prijať alebo neprijať Krista. Hlbšia odpoveď je však taká, že to bolo v presnom Božom pláne, aby uverili tí, ktorí uveriť majú a mnohým boli zatemnené oči. Pretože Písmo hovorí, že máme oči a nevidíme, máme uši a nepočujeme.  Žiaľ toto sa deje aj dnes – ako málo ľudí verí v Krista, i keď teraz  už o Ňom vieme všetko z Písma. Boh samozrejme chce, aby všetci prišli k spaseniu, ale nikto k spaseniu nechce prísť a tak to zostáva na Bohu, aby si vybral. A tak aj v tomto prípade iba niekoľko ľudí vedelo, že Ježiš sa narodil v Betleheme.

Všimnime si, ako precízne to Boh naplánoval, aby sa Ježiš narodil v Betleheme, ale aby sa na to neskôr zabudlo a ľudia si mysleli, že sa narodil v Nazarete. Boh vnukne vládcovi Augustovi to, aby nastalo sčítanie poznaného sveta. Keďže Jozef aj Mária sú z rodu Dávidovho, musia ísť na zápis do Dávidovho Betlehema. Betlehem bol samozrejme známy, už len kvôli tomu, že odtiaľ pochádzal kráľ Dávid. Ale Nazaret?

Mária s Jozefom by určite radi zostali v Nazarete, kde bývali, pretože Mária bola tehotná, ale nariadenie je nariadenie a tak Mária sa trmáca do Betlehema, kde napokon porodí, čím sa vyplní proroctvo o tom, že Mesiáš sa narodí v Betleheme, zároveň Písmo potvrdzuje, že Ho budú volať Nazaretský. Všimnime si tú presnosť Božiu, ako to naplánoval.

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galileji z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave.

Potom prídu Mudrci od východu, pýtajú sa Herodesa na Kráľa ktorý sa narodil, odchádzajú do Betlehema. Tam navštívia dieťa už v dome, nie v jasliach ako sa to často nesprávne vykladá. Mária a Jozef po tých udalostiach o zapísaní, kde im zostalo miesto na pôrod iba v maštali, sa sťahujú neskôr do domu, kde ich navštívia Mudrci. Mudrci sa vracajú inou cestou domov a Herodes zúri. Dá vyhladiť každé dieťa do dvoch rokov, pretože chce Kráľa zničiť – nemá rád konkurenciu – iného Kráľa ako je on. Už v tomto texte ak čítame Písmo, Mudrci prišli k Ježišovi ktorý už mohol mať vek do dvoch rokov.

Keď Herodes videl, že ho mudrci oklamali, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetky deti v Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov.

Herodes sa dôkladne vypytoval Mudrcov, kedy videli hviezdu, ako dlho cestovali z východu a to mohlo trvať aj mesiace. Potom pokiaľ našli Ježiša, odišli inou cestou, pokiaľ to Herodesovi došlo, že ho Mudrci oklamali. Tak si vypočítal, že dieťa môže mať maximálne dva roky a preto dal vyvraždiť deti do dvoch rokov. Ježiš bol však uchránený, s Máriou odišli do Egypta, kde ich potom ako rodinu opäť Boh povoláva do Izraela. Usádzajú sa na starom pôvodnom mieste v Nazarete a Ježiš vyrastá s touto identitou, nie s identitou Ježiša Betlehemského. Boh úplne zahmlil Jeho pôvod a ľudia si mysleli, že tento Ježiš je od počiatku narodený v Nazarete. Tajomstvo Ježišovho narodenia vedela iba Mária, Jozef a Boh.

Aké úžasné sú Božie cesty, akú zaujímavé udalosti sa dejú, keď Boh chce dosiahnuť svoj zámer. Aký zvrchovaný je Boh vo svojich rozhodnutiach, ako sa všetko zázračne udeje, podľa Jeho neomylnej vôle.

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: