Prvé štyri proroctvá o Kráľovi Izraela – Mesiášovi

Aj na: www.archazmluvy.blogspot.sk

Predstavme si situáciu, že by sme čakali Mesiáša, kráľa Izraela a mali by sme k dispozícii prvé štyri proroctvá. Podľa týchto proroctiev, ktoré sú na prvý pohľad odlišné, či dokonca protichodné, by sme sa mohli nazdávať, že nejde o jedného človeka, ale o viacerých kráľov. No Písmo na naplnilo v nich do bodky v jednom človekovi.

Tento Kráľ sa má narodiť v Betleheme, ale bude povolaný z Egypta, no volať ho budú Nazaretský, pritom v čase jeho narodenia bude v Ráme veľký plač a bude z Dávidovej vetvy. Ako toto všetko je možné dať dohromady v jednom človekovi? Určite že aj v dobe Pána Ježiša bolo mnoho falošných mesiášov, ktorí samých seba korunovali na tento post. No na nich sa neplnilo Písmo. Keď však prišiel Ježiš, na ňom sa zázračne plnilo to, čo vyriekli proroci dávno pred Jeho narodením.

Kráľ Izraela sa mal narodiť v Betleheme

A ty, Betlehem-, Efrata, primalý byť medzi tisícami Júdovými, z teba mi vyjde ten, ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi, a jeho východiská sú od pradávna, odo dní veku. (Micheáš 5:2)

To že sa Mesiáš narodí v Betleheme, vedeli Izraelci celkom presne. Keď prichádzajú králi od východu do Jeruzalema a hľadajú narodeného kráľa, Herodes sa preľakne a pýta sa duchovných Izraela, kde sa má Mesiáš narodiť. Oni mu odpovedajú, že v Betleheme.

Pozrime sa na to: Ale keď to počul kráľ Heródes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním.  A svolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť.  A oni mu riekli: V Judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka: (Matúš 2:3-5)

Že sa narodí Kráľ v Betleheme, dobre Izrael vedel. Keď sa skutočne v Betleheme narodil, nikto z týchto učených mužov sa mu neprišli pokloniť, i keď videli, že ho hľadajú pohania z východu. Toto proroctvo sa jasne vyplnilo. Ako k tomu však chápať to, že bude v Ráme veľký plač?

Herodes povedal kráľom z východu, aby mu povedali presné miesto, kde sa Kráľ Izraela narodil, aby sa aj on išiel pokloniť, pritom On ho chcel popravde zabiť. Králi boli vo sne varovaní a Jeruzalemu sa vyhli. Herodes pochopil že ho oklamali a tak sa rozhodol, že zabije chlapcov od dvoch rokov po novorodencov. A to bol ten plač z Rámy – oblasť Betlehema a jeho okolia. Už Jeremiáš dávno pred narodením Ježiša toto predpovedá takto:

Takto hovorí Hospodin: Hlas počuť v Ráme, nárek a horký plač; Rácheľ plače nad svojimi synmi; nechce sa dať potešiť nad svojimi synmi, pretože už niktorého niet. (Jeremiáš 31:15)

Matúš to vo svojom evanjeliu zaznamenal takto: Vtedy Heródes, vidiac, že je znevážený mudrcami, veľmi sa rozhneval a poslal a povraždil všetkých chlapcov, ktorí boli v Betleheme a na celom jeho okolí, od dvojročných a niže, podľa času, na ktorý sa bol dôkladne vypýtal mudrcov.  Vtedy sa naplnilo, čo bolo povedané od proroka Jeremiáša, ktorý povedal:  Hlas bolo počuť v Ráme, nárek a plač a mnoho kvílenia: Rácheľ, oplakávajúca svoje deti, a nedala sa potešiť, lebo ich niet. (Matúš 2:16-18)

Už v týchto dvoch prvých proroctvách sa sťahuje slučka, okolo Kráľa Izraela. Koľko ľudí sa narodilo v Betleheme, aby na nich sedel proroctvo o narodení Mesiáša? Čas keď sa má tento Mesiáš narodiť je ten, kedy bude veľký plač v oblasti Ráma, kedy rodičia budú oplakávať svoje deti. Herodes tieto deti povraždil v čase, kedy sa skutočne Ježiš narodil. Už tu by sme mohli povedať, že Ježiš sa narodil na správnom mieste a v správnom čase. No Hospodin nám skrze prorokov hovorí ešte to, že Svojho Syna povolá z Egypta. A tu sme v koncoch. Mesiáš sa predsa má narodiť v Betleheme, ako môže byť povolaný z Egypta? A predsa aj to je možné.

Keď sa Herodes chystal vyvraždiť deti, Jozef dostal videnie o tom, aby odišiel na čas do Egypta aj so svojim synom Ježišom.

A keď odišli, tu hľa, anjel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta a buď tam, dokiaľ ti nepoviem! Lebo Heródes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. (Matúš 2:13)

Ježiš s rodinou istý čas v Egypte pobudol. Herodes dal vyvraždiť deti a keďže všetko okolo Mesiáša stíchlo, nazdával sa, že azda budúceho Kráľa zabil v krvilačnom vraždení novorodencov. Ale Boh bdel nad Svojim Synom v Egypte, kde bola Jozefova rodina neznáma. No prešiel krátky čas, keď Herodes zomrel, že Boh Jozefa povoláva naspäť do Izraela.

A povedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho matku a idi do zeme Izraelovej, lebo pomreli tí, ktorí hľadali dušu dieťatka.  A on vstal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku a prišiel do zeme Izraelovej. (Matúš 2:20-21)

K tomu Matúš dodáva:  A (Jozef) bol tam až do smrti Heródesovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal: Z Egypta som povolal svojho syna. (Matúš 2:15)

Kde nájdeme toto proroctvo zapísané niekoľko storočí pred príchodom Ježiša? Prorok Ozeáš to vyriekol a zaznamenalo sa to v Písme: Keď bol Izrael dieťa, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. (Ozeáš 11:1)

Už tu máme tri proroctvá, ktoré upevňujú postavenie Ježiša, ako ohlasovaného Kráľa a Mesiáša Izraela. Kráľ sa narodí v Betleheme v čase, keď bude veľký plač v Ráme – oblasti kde sa Betlehem nachádza, k tomu bude Mesiáš povolaný z Egypta. Ako? Tak že Boh ich v Egypte schová na určitý čas a potom ich povolá opäť do Izraela. Ježiš prvé proroctvá naplnil do bodky.

Tento Kráľ však musí byť z línie Dávida, z jeho rodu, pretože Izaiáš predpovedá: A vyjde prútok z parezu Izaiho, a mládnik z jeho koreňov ponesie ovocie. (Izaiáš 11:1)

Aj toto sa naplnilo v Ježišovi. Ježiš je v línii kráľa Dávida ako s matkinej strany Márie, tak aj s otcovej strany Jozefovej. Jozef však nie je biologickým otcom Ježiša – prečo? Pretože Ježiš sa nenarodil zo semena muža, čo by znamenalo, že by mal na sebe Adamov prvotný hriech. Ježiš sa narodil z Ducha, skrze ženu ako človek.

No toto vedelo iba málo ľudí, dokonca to nevedel nikto z predných Izraela, pretože Ježiša nespochybňuje Písmo ako toho, ktorý v línii Jozefa nebol. Vtedajší prední Izraela dobre vedeli, že Ježiš je synom Jozefa. Toto nikto nespochybňoval. Spochybňovať sa to začalo až potom, keď sa spisovalo Písmo a učeníci zverejnili skutočný Ježišov pôvod, že nebol narodený z muža, ale z Ducha. Tak odporcovia, ktorí toto dovtedy ani len netušili, začali týmto argumentovať tak, že Mesiáš musí mať skutočného otca a nie otčima.

Ježiš je však z línie Dávida podľa tela z Márie, a podľa platnosti z Jozefa. Matúš hneď v úvode evanjelia dokazuje Ježišov pôvod v rodokmeňoch. Už tu Matúš nehovorí, že Ježiš je synom podľa tela z Jozefa, no je v právoplatnej línii rodovej.  Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS. (Matúš 1:16)

Matúš to napísal pravdivo a presne. Jozef je právoplatným otcom Ježiša, ktorý sa narodil jeho manželke Márii, ktorá Ho nepočala v smilstve, ale z Ducha Božieho a keďže sú právoplatná rodina pred Bohom, Ježiš je potomkom Dávida. Ak by sa Ježiš narodil ako človek z Jozefa, nie z Boha, ako človek by nám nikdy nedokázal pomôcť. Mal by Adamovu vinu presne ako my a nikdy by nemohol zastupovať človeka. Ale On je Boh a narodil sa ako Boh v ľudskom tele, jeho Duch je Boží. Keby bol Ježiš človek, narodený z oboch rodičov, nikdy nás nemôže zastupovať pred Bohom. Jedine Boh nás mohol zastúpiť, jedine Boh mohol vziať ako nepoškvrnený naše neprávosti na kríž Golgoty – nemohol to urobiť žiaden človek. A v tomto je Ježiš výnimočný – pre neveriacich bol iba obyčajným človekom, ale kto spoznal Jeho Ducha, vedel že On je Boh v ľudskom tele.

Židia neprijali Krista práve pre toto. Oni sa nazdávali, že Mesiáš sa narodí z oboch rodičov. Ale tak by nemohol vziať hriech sveta na seba, pretože človek aj keby sa obetoval za človeka, nemôže zmazať vinu. Ak sa obetuje za človeka Boh, vtedy sa utíši Boží hnev voči ľuďom. A Ježiš sa preto narodil z Ducha, lebo bol Boh podľa Ducha. Keď sa Židia hádali s Ježišom, hádali sa s Hospodinom, ktorého vlastne nemilovali. Oni milovali svoje obrady, svoju kultúru, svoje presne vykonané ľudské činy, ale Boha nemali v láske. S Bohom viedli boj až tak, že ho napokon zabili, aby mali pokoj.

Posledné proroctvo hovorí, že Mesiáša budú volať – Nazaretský. Narodil sa v Betleheme, bol povolaný z Egypta, ale volať ho budú Nazaretský. Z toho sa jednému zatočí hlava, no nie Bohu. Ježiš sa síce narodil v Betleheme, ale vyrastal v Nazarete, kde bývali pred tým jeho rodičia. Oni vlastne išli preto do Betlehema, pretože bol sčítanie ľudu. Takto sa Ježiš stáva nejasným pre Židov, ktorí ho považovali za rodáka z Nazareta a z Nazareta Mesiáš pochádzať nemal. Boh zamietol stopy za Ježišovým detstvom a úmyselne jasne nepropagoval Svojho Syna svetu. Tak sa plní na Ježišovi to, aby sme Boha hľadali, aby sme sa po Ňom pýtali, aby sme pochopili sami od seba, kto tento veľký Boh vlastne je.

Bolo by istotne jednoduché, keby sa Ježiš zjavil ako superhrdina, konal by nadľudské zázraky ako Herkules z bájí a povestí, vyhnal by Rimanov sám, poprípade so svojim plukom anjelov. Ale On prišiel v utajení, prišiel v tichosti, v pokore, v láske voči nám ľuďom. Izaiáš predpovedá Mesiáša takto:

Hľa, môj služobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má záľubu moja duša! Dám svojho Ducha na neho, vynášať bude národom súd.  

Nebude kričať ani nepovýši ani nedá počuť na ulici svojho hlasu.  Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí; súd bude vynášať podľa pravdy.  Nebude tlieť ani sa nenalomí, dokiaľ nepostaví na zemi súdu, a na jeho vyučujúci zákon budú očakávať ostrovy. (Izaiáš 42:1-4)

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: