Boh, ktorého ľudia nechcú spoznať

003Ako mnoho ľudí hovorí, že poznajú Boha. Ak nám ale budú o tomto bohu hovoriť, zistíme, že to nie je skutočný Boh, ktorý sa zjavuje v Písme, ale je to boh, ktorého si človek vymyslel. Ľudia vidia Boha ako starčeka, ktorý je veľmi ľútostivý, ktorý neustále plače nad nami ľuďmi. Alebo tento Boh je láska v tom zmysle, že všetko odpustí a prepáči len tak. Mnoho ľudí vidí Boha ako usmievavú bytosť, ktorú milujú pre jej úsmev, dobrotu, zatvárajúce oči pred hriechom. Ako sa nám Boh ukazuje vo svojom slove?

Boh je kráľ sveta

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvom všetkých vekov a tvoje panovanie nad jedným každým pokolením. (Žalmy 145:13) 

Boh koná všetko, čo si zaumieni

 Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všetko, čo chce. (Žalmy 115:3) Boh hovorí sám o sebe toto: Pamätajte na predošlé veci, dávne od veku, že ja som silný Bôh, a nie je viacej nijakého Boha, ani nieto podobného mne,  ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestaly, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi, (Izaiáš 46:9-10)

Boh naozaj vo svojom slove predpovedá, čo sa stane v budúcnosti. Biblia sa skladá z jednej tretiny z proroctiev, ktoré sa buď už splnili, alebo sa splnia a plnia v terajšom čase. Boh je nad tým všetkým keď hovorí:  Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi…

Boh nepozná náhodu

My ľudia malej viery máme tendenciu pripisovať slepej náhode veci, ktoré sa dejú v našich životoch. Ale nie tak Boh – On náhodu nepozná a všetko drží pevne vo svojej ruke. O všetkom vie že sa stane, ako sa stane, kedy sa stane. On pozná presný počet ľudí, ktorí sa kedy narodia na tejto zemi, taktiež ako dobre vie, že koľko z nich bude spasených.

Lós sa hádže do lona, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina. (Príslovia 16:33) Aj kto vyhrá športku, alebo dobre a správne natipuje športové zápasy – nič nie je mimo Božiu vôľu a Jeho rozhodnutie.

Boh poslal Jonáša do mesta Ninive, aby im oznámil skazu mesta, ale on išiel opačným smerom, plaviac sa po mori. Na námorníkov prišla veľká búrka až v zúfalstve začali zisťovať, prečo sú takto potrestaní. Začali hádzať losy, aby zistili pre koho prišlo na nich nešťastie: Poďte, a hoďme losy, aby sme zvedeli, pre koho prišlo na nás toto zlé. A tak hádzali losy, a los padol na Jonáša. (Jonáš 1:7). Vidíme tu jasne, že los padol na Jonáša nie preto, lebo to zariadila slepá náhoda, ale preto, lebo im to Boh zjavil skrze losovanie. Cez losovanie bolo rozdelené územie Izraela a mnoho ďalších vecí.

Boh všetko naplánoval

Boh všetko naplánoval od prvého dňa stvorenia zeme, až po jej posledný deň. Jeho rada, teda jeho nariadenie je sväté a záväzné, nikto mu ho nemôže prekaziť, alebo zastaviť. Napriek tomu, že Boh nám necháva slobodné rozhodovanie, Jeho rozhodovanie ďaleko naše prevyšuje a keď sa pre niečo rozhodne, to aj vykoná.Lebo Hospodin mocností rozhodol; kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti? (Izaiáš 14:27). Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách. (Žalmy 135:6). 

Človeka len Boh ochráni od hriechu

Abrahám keď prišiel zo svojou ženou do cudzej krajiny, povedal o nej, že je jeho sestra: Vtedy Abrahám hovoril o svojej žene Sáre: To je moja sestra. Nato gerársky kráľ Abímelech Sáru uniesol. (Genezis 20:2). 

Abímelech Sáru uniesol, ale sa s ňou nemal pomer. To však nebolo preto, lebo by to nebol býval urobil, ale preto, lebo Boh nechcel, aby mal s ňou niečo do činenia.  Až sa mu Boh zjavil vo sne povedal mu: Ale Boh prišiel vo sne k Abímelechovi a riekol mu: Zaiste zomrieš pre ženu, ktorú si uniesol, lebo je vydatá. (Genezis 20:3).

Boh obvinil tohto panovníka z hriechu. On sa ale bránil, že nezhrešil s Abrahámovou ženou. Boh mu odpovedal: Ja sám som ti zabránil hrešiť proti mne. Preto som nedopustil, aby si sa jej dotkol.

Boh je svätý a hriechom sa nikdy nepošpiní, ale hriešne konanie taktiež využíva pre svoj plán

Boh poslal svojho Syna na svet, aby bol odsúdený za naše hriechy, ale to sa mohlo stať iba tak, že by Ježiša Krista hriešny človek odsúdil. Boh použil hriech človeka nato, aby bol Jeho Syn odsúdený. Človek to urobil prirodzene zo svojho hriešneho srdca, Boh to však vedel dávno dopredu a nechal aby sa to tak stalo. Ale teraz viem, bratia, že ste to z nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední mužovia; Boh však takto splnil, čo predzvestoval ústami všetkých prorokov, totiž, že jeho Pomazaný bude trpieť. (Skutky 3:17-18).

Naozaj, proti Tvojmu svätému Služobníkovi, ktorého si pomazal, spolčili sa v tomto meste Herodes a Pontský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom, aby vykonali, čo Tvoja ruka a Tvoja rada predurčila, aby sa stalo. (Skutky 4:27-28). 

Všimnime si, že Boh to takto naplánoval a jeho rada (nariadenie) sa splnilo tak, ako si zaumienil: čo Tvoja ruka a Tvoja rada predurčila, aby sa stalo…

Ukrižovanie Krista nebola nejaká slepá náhoda, ale presne naplánovaný čas, ktorý sa musel vyplniť, lebo tak Boh chcel. Využil skazených ľudských sŕdc, ktoré prirodzene takto konali. A aby sme si nerobili nejaké ilúzie, ak by všetkých ľudí Boh nechal v temnote svojej prirodzenosti, všetci ľudia by súhlasili s ukrižovaním Božieho Syna, vrátane Petra, Jakuba, Jána. Aby sa človek stal Božím dieťaťom, musí mu Boh najprv otvoriť zrak a srdce, až potom je na strane Boha, inak je Jeho nepriateľom a je úplne prirodzené, že človek Boha odsúdi na trest smrti.

Boh koho chce, toho zatvrdzuje

Táto téma je chúlostivá aj medzi kresťanmi. Mnoho kresťanov sa snaží Boha ospravedlňovať za to, čo do svojho slova zapísal. Ako keby Boh potreboval hovorcov a nestál si za svojim slovom: Hospodin však zatvrdil srdce faraónovo, a ten ich neposlúchol, ako predpovedal Hospodin Mojžišovi. (Exodus 9:12).

Boh zatvrdil faraónovo srdce. Ako? Boh nám dáva v tomto živote milosť, dáva nám mnohé dobré veci a požehnania, stará sa o nás celý náš život, i keď to robiť nemusí, pretože nám nič nedlhuje. Ak sa vám v živote darí napriek tomu, že Boha nepoznáte a poznať ani nechcete, vedzte, že Boh neustále nad vami stojí a žehná vás. Ak však Boh odtiahne svoju ruku od vás, príde na človeka životná spúšť. Keď Boh odtiahol od Jóba svoju ruku, satan sa chopil príležitosti a Jóbovi narobil v živote katastrofu. Zomreli mu deti, mal zničený majetok, dokonca zostal chorý na smrť. Bolo to preto, lebo Boh od neho odtiahol svoju ruku.
Peklo nie je nič iného, iba stav človeka, ktorý už nikdy nedostane Božie požehnanie, Božiu pomocnú ruku. Tu na tomto svete sa Boh stará o každého jedného človeka a to nezaslúžene, pretože každý človek Boha nenávidí. Aké by to bolo pre vás, keby ste sa mali starať o človeka, ktorý po vás hádže ostré nože?

Peklo je stav, kedy je človek úplne oddelený od Boha. Mnoho ľudí dnes hovorí, že Boha nepotrebujú a myslia si že to tak aj je. Ale Boh nám hovorí, že sa o každého človeka stará, preto sa človeku na tejto zemi ešte žije pomerne dobre, i keď Boh často odťahuje ruku od človeka, aby človek pocítil čo to peklo je, ktoré je oddelením sa od Stvoriteľa. Vtedy paradoxne človek začne obviňovať a popierať Boha, že keby existoval, nedopustil by takéto veci.

Boh zatvrdil srdce faraóna tak, že odtiahol od neho svoju ruku, a on bol vydaný napospas svojej skazenej prirodzenosti, svojmu skazenému srdcu, ktoré je nepriateľské naproti Bohu. Faraón vynášal zo svojho srdca nenávisť voči Hospodinovi a preto sa čím ďalej tým viac zatvrdzoval. Boh to však využil nato, aby ľudia videli Jeho slávu a Jeho moc, aby sa Jeho meno rozhlasovalo po celej zemi: Lebo Písmo hovorí faraónovi: Nato som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. (Rimanom 9:17).

Písmo tu dokonca hovorí, že na toto bol faraón povolaný do života. On sa narodil ako pohan, dostal od Boha panovanie nad Egyptom, čo bol veľký dar od Tvorcu. Len málo ľudí dostane takto obrovský dar. Boh by bol rád, keby faraón miloval Boha, keby sa faraón sklonil pred Bohom, ale človek má slobodnú vôľu a tá velí k nenávisti voči Tvorcovi. Človek je plne zodpovedný za svoje spasenie, je zodpovedný za to, aby prijal Boha, ale keď sa človek obráti sám k sebe a k svojmu skazenému srdcu, výsledok je nenávisť k Tvorcovi a Jeho popieranie. Boh sa o faraóna vzorne staral, dal mu obrovskú moc nad najbohatšou krajinou sveta, ukázal mu svoje skutky a svoju slávu skrze Mojžiša. No v oblasti viery a spásy, Boh nechal faraóna, nech sa sám rozhodne a nezasiahol do jeho slobodnej voľby. Faraón sa rozhodol, že zatvrdí svoje srdce ako kameň a neuzná Boha ako Tvorcu a Kráľa nad všetkým. Boh to však vedel už predom a preto je to smelo zapísané: nato som ťa povolal, aby som dokázal na tebe svoju moc. Boh nevykonal žiaden hriech. Faraónovi ukazoval Božiu moc, ktorú mal prijať. Vzorne sa o faraóna od mladosti staral, ale faraón odvolaním sa na svoju slobodnú vôľu sa rozhodol, že Boha bude ignorovať. Boh tento záver vedel a preto Písmo hovorí, že práve pre svoj hriech popierania Boha, bol faraón povolaný do života.

Týchto pár príkladov ukazuje na Boha, ktorý je absolútne zvrchovaný, ktorý je neomylný, ktorý všetko riadi, ktorý má svoj niekoľko tisícročný plán s ľudstvom a zemou, ktorý všetko predom vedel ešte pred tým, ako zem stvoril. Človek by mohol povedať, že je akoby na šnúrkach v rukách Boha, ale Boh človekovi naozaj necháva možnosť rozhodnúť sa. Necháva mu svoju slobodnú voľbu. Váš život nie je zhlukom náhod, ale presného Božieho plánu, pritom nie je vaša slobodná vôľa obmedzená, práve naopak – je zahrnutá v tomto Božom pláne. Vy keď ste postavení pred úlohu rozhodnúť sa povedzme zmeniť zamestnanie – Boh o tejto vašej voľbe vedel dávno predtým, ako ste sa narodili.

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. (Žalmy 139:16).

Ako málo ľudí pozná tohto mocného Boha, ktorý má všetko pevne vo svojej ruke od počiatku sveta. Ako mnoho ľudí tohto Boha podobne ako faraón popiera a myslí si: Boh neexistuje. Ako mnoho ľudí vyvyšuje svoje skutky, ktoré sú však súčasťou Božieho plánu a Boh ich používa vo svoj prospech, i keď sám zostáva svätý, dokonalý, bezhriešny. Koľko ľudí tohto Boha zosmiešňuje, ale odkaz je pre nich ten, že sa mýlia: Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! (Galaťanom 6:7). 

Myslíte si, že Boh je naozaj nejaký starček, ktorý poriadne nevidí a je spokojný, keď sem tam vykonáte nejaké dobro?! Boh je mocný Pán sveta a tento svet bude aj súdiť. Bez ohľadu na to, či tomu niekto verí alebo neverí. V Kristovi je však tento spravodlivý Boh láska – vo Svojom Synovi je láska, pretože Ho dal ako zmierenie medzi človekom a Ním. Prijal si toto zmierenie s Bohom skrze Jeho Syna? Si s Bohom zmierený a môžeš odísť smelo cez prah smrti? Pokiaľ žiješ, utekaj k Pánovi Ježišovi Kristovi, aby si bol Božím dieťaťom, nie Jeho nepriateľom. V Kristovi Boh každého človeka prijíma. Ak človek prekročí prah smrti a nebol zmierený s Bohom skrze Jeho Syna, je faraónom, ktorý videl Božie divy, ale im neuveril a Boha popieral. Faraón nám je zároveň ukázaný v Písme ako zlý príklad. Nenasleduj faraóna, ktorý by dnes rád zmenil svoje rozhodnutie, ale už to nejde. Nasleduj príklad tých ľudí, ktorí sa s Bohom zmierili, stali sa Jeho deťmi a dostali večné požehnania. Toto nám Biblia chce povedať a ukázať…

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: