Ako Jozef Banáš urobil z Krista klamára, alebo kniha kód 1

Odpovedal im Ježiš: Blúdite, pretože nepoznáte Písmo ani moc Božiu. Mt 22:29.

Kristus je Boh. On sa ako Boh vtelil do nášho sveta a Písmo – Biblia – zachytila túto Božiu moc na papier. Duch Boží ju zvestuje už 2000 rokov ľuďom svojským spôsobom. Kristus je Tvorca zeme a neba, Slovenska aj Indie, je Tvorcom Buddhu, Krišnu, Mohameda, Krišnamurtiho, Osha, Srí Chinmoya, Banáša i mňa. Len skrze Neho, pre Neho a kvôli Nemu je tu všetko – celý tento svet. Porovnať Krista – Boha Tvorcu – s Budhom, jeho výtvorom, je blúdenie a neznalosť Božej moci.

Ak by Kristus nezomrel a Boh by ho nevzkriesil ako Biblia hovorí, človek by išiel do večného zatratenia – každý jeden. Len preto, že sa Boh ponížil a stal človekom, zomrel na kríži, vzal smrti kľúče a vstal zmŕtvych – vybudoval pre človeka úplne rovnakú cestu k večnosti, akou On sám prešiel. Ale je to jediná cesta k večnosti – iné cesty sú cestami bez nádeje.

Citácia p. Banáša. Evanjeliá sa vzájomne líšia v mnohých základných tvrdeniach. Ak sa niečo líši, znamená to, že jedno sa musí mýliť.

Evanjeliá sa nelíšia. Každé evanjelium je špecificky napísané k určitej skupine ľudí od Židov až po pohanov. Sú napísané rôznym štýlom od chronologického až po spasiteľné, určený proti heretikom vtedajšej doby. Štyri evanjeliá – dávajú vtedy najväčší zmysel – keď ich spojíme do jedného celku, ktorý vypovedá o jednej osobe. Evanjeliá sú napísané v Biblii – knihe – ktorú Boh daroval ľudstvu ako jedinú pravdu – prečo? Boh svoju Knihu Bibliu napísal cez ruky ľudí presne v takej podobe a forme, ako On sám chcel, pretože nám hovorí: Pamätajte na predošlé veci, dávne od veku, že ja som silný Bôh, a nie je viacej nijakého Boha, ani nieto podobného mne, ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestali, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi, Iz 46:9-10.

Myslieť si to, že Boh nevedel ako, kedy, prečo vznikne Jeho kniha pre ľudí, je nedorozumenie a nechápavosť malého mozgu človeka?! Boh je mimo čas – hovorí Jeho Slovo – a preto aj budúcnosť je pre Neho minulosťou. 

Človek je zlý!

Citácia: Vo chvíli, keď som si uvedomil, že mám rozum, rozhodol som sa, že sa pokúsim dobrým človekom stať, lebo byť kresťanom pre mňa znamená byť dobrým človekom.

Boh nám hovorí, že sme totálne trosky, totálne zlí ľudia až tak, že nechceme počúvať Stvoriteľa, ale radšej počúvame satana (klamára). Okrem toho, že sme zlí, ako sú všetci ľudia zlí, človek sa svojej zloby nedokáže nijako zbaviť sám. Ježiš hovorí:  Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia! Mt 7:11

Kristus hovorí o nás ľuďoch, že sme zlí! Aj keď sme zlí, máme ešte trochu málo z toho rozbitého Božieho obrazu a preto vieme dať dobré dary aspoň svojim blízkym ľuďom – aj to nie vždy. Ježiš hovorí, že v srdci máme iba zlé veci a nespomína dobré:  Lebo z vnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlé veci vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka. Mk 7:21-23.

Tieto veci sú ľudskou súčasťou, nijako nie sú od nás oddelené, tak sme sa už narodili, že sme lakomí, hádaví, ohovárači, klamári, smilníci, cudzoložníci – takto každého človeka definuje Boh vo svojom Slove, ktoré sa nehodí človeku, pretože mu ukazuje pravdu – tú pravdu ktorú ľudia hľadajú, ale vidieť ju vskutku nechcú. Aj Pán Banáš sa jej pekne vyhol, pravdu nenašiel, čo iba sám seba darmo oklamal a s tým ďalších ľudí, ktorí veria v senzácie. 

Človek sa nemôže stať dobrým tak, že bude hľadať, že má rozum, že má techniky alebo akési meditácie, alebo sa rozhodne byť kresťanom, že uverí a bude propagovať humanizmus, kde je v strede človek, ktorý je dobrý – čo je iba predstava. I keď človek chce dobrý byť, pretože mu to Boh zapísal do srdca, žiaľ, nie je toho schopý! Či môže černoch zmeniť svoju kožu a leopard svoje škvrny? Či by ste aj vy mohli dobre robiť, keď ste sa naučili zle robiť? Jer 13:23.

Bez Božieho Ducha sú všetci ľudia iba blázni, ktorí plávajú vo svojich predstavách ktoré sa im odohrávajú v poškvrnenom myslení. Keby si blázna roztĺkol tĺkom v mažiari spolu aj s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznovstvo. Prís 27:22.

Všetci ľudia smerujú do pekla, v ktoré ani neveria

A práve preto že sú všetci ľudia zlí, sú presne na tej istej strane ako temné bytosti a satan. Ježiš hovorí: Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži. Jn 8:44

Toto sú veľmi tvrdé, žiaľ pravdivé slová pre človeka a Ježiš to hovoril tým najzbožnejším mužom sveta! Otcom tohto sveta, Buddhu, Krišnu, Mohameda, Krišnamurtiho, Osha, a všetkých Srí majstrov je diabol. Každý človek ktorý sa už narodí je dieťaťom satana a od prvých dní vykonáva čím ďalej tým viac skutkov svojho otca – satana. Každé malé dieťa začne vekom klamať, podvádzať, kradnúť, hnevať sa, pomstiť sa a neustále sa to rokmi nabaľuje. 

A keďže je človek totálne zlý, je na strane sladkých rečí satana, patrí mu právom večné zatratenie – nie preto lebo ho tam Boh poslal, ale on sám tam chce ísť. Pretože. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, Rim 3:23.

Boh je totálne spravodlivý

Boh bude súdiť každú jednu vašu myšlienku, zámer, chamtivosť, nie ešte to, že bude súdiť aj vaše slová, skutky a každé jedno slovo, ktoré bolo rúhavé, ohováračské, ktoré odsudzovalo, súdilo, porovnávalo blížneho. 

Nemáte radi takéhoto Boha? My ľudia Ho naozaj nenávidíme, rodíme sa z nenávisťou voči Tvorcovi a práve preto si vymýšľame iných bohov, iné filozofie, iné náboženstvá a iné cesty. Ale uznával by ste sudcu, ktorý prepustí mafiánsku skupinu, ktorá zavraždila sto ľudí, zo súdu len tak? Bol by takýto sudca dobrý, alebo by ľudia na neho ukazovali prstom ako na skorumpovaného?!

Prečo potom chcete, aby Boh nesúdil, aby bol skorumpovaný? Človek miluje spravodlivosť len vtedy, ak sa netýka jeho. Chce aby bol spravodlivo odsúdený zlodej, vrah, pedofil, ale keď Boh ukáže na vás alebo na mňa, že my sme rovnakí, pretože sme si želali smrť nejakého človeka, alebo sme mali predstavy o pomste vo svojom srdci – Boh toto definuje ako vraždu a odsúdi aj nás. Ale vtedy sa zháčime a povieme, že my sme dobrí ľudkovia, no PRAVDA, ktorú nám Boh v zrkadle nadstavil je o tom, že sme zlí od detstva. 

Boh dal človekovi možnosť záchrany

V tom je láska, že Boh aj keď je úplne spravodlivý, prekročil svoju spravodlivosť, keď sám seba zmaril namiesto človeka, ktorý mal naveky trpieť. Podmienka – uveriť Bohu, Kristovi a jeho dielu. Boh sa narodil ako človek, z Ducha a tela – z Panny Márie a Ducha Svätého. Prečo? Boh dal človeku možnosť záchrany. Sám zišiel do nášho sveta, aby Boží hnev bol vyliaty na Kristovu hlavu miesto tých, ktorí uverili tejto záchrane. 

My nikdy nebudeme dobrí, ako sa to nepodarí a nepodarilo žiadnemu človeku, ale Boh človeku odpustí všetky neprávosti tak, keď uverí, že Boh-Kristus na kríži vzal naše hriechy, že ten Boh urobil obrovské dielo na Golgote. Ale čo keď napríklad Pán Banáš toto dielo, ktoré Boh pripravoval od prvých strán Biblie, zmietnete zo stola a povie, že sa nestalo? Keď povie, že Kristus nezomrel? Keby Kristus nezomrel, nevybudoval by cestu k spáse, nemal by kľúče od podsvetia a smrti, človek by nemohol byť zachránený a každý jeden by išiel do večného súženia.

Ale Ježiš nám hovorí: A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pekla i smrti. Zjv 1:18. Ježiš hovorí, že bol mŕtvy, ale je živý!

Kristus zomrel v evanjeliách

Jánovo evanjelium hovorí: Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu). Jn 19:30. 

Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. Lk 23:46.

Ježiš predpovedal učeníkom, že zomrie za nich: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Jn 10:11.

Potom ich Ježiš začal poučovať, že musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. Mk 8:31

Ježiš znovu predpovedá svoje utrpenie. Stadiaľ potom odišli a prechádzali Galileou, ale Ježiš nechcel, aby niekto zvedel o tom. Lebo poučoval učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný ľuďom do rúk a zabijú Ho; ale keď Ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. Oni však neporozumeli tej reči a báli sa Ho spýtať. Mk 9:30-32

Zmysel Banášovej knihy a podobných heretických kníh

Zmysel knihy Pána Banáša – ktorá je vlastne odnošou hnutia New Age, že spasenie je možné v každom náboženstve, že všetky náboženstvá sú správne, alebo že stačí konať dobré skutky a človek bude zachránený – je v tom, aby poprel Boha a Jeho spásu. Ježiša Krista vidí podobne ako väčšina svet, alebo sekta Jehovistov, iba ako človeka, čo je úplne slepé videnie bez Ducha Božieho.

Podobne ho videl aj Filip svojho času, keď ho Ježiš napomenul: Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Boha Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Jn 14:9-11

Kristus hovorí, že človek nemôže byť neutrálny voči Bohu – buď je na Jeho strane, alebo je na strane klamstva, ktoré produkuje satan. Pán Banáš je žiaľ na zlej strane a dôkaz toho je ten, že nevidí svoju hriešnosť, akým strašne zlým človekom je, popiera Boha, Jeho dielo v Kristovi.

Ani Pavol neveril v to, že by Kristus mohol byť Boh, videl Ho iba ako človeka – klamára. Ale Kristus sa mu zjavil v čase, kedy podľa Banáša bol Kristus už v Indii, ktorá je sídlom démonických síl a falošných učení celého sveta. Ako Saul (Pavol) šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba; padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Sk 9:3-5.

Potom tento istý Pavol hovoril o Kristovi ako o tom, ktorý zomrel a vstal zmŕtvych. Podľa Pána Banáša nezomrel, ale Pavol si stojí za svojim. Sotva by Pavol hovoril o niekom že vstal z mŕtvych, keby nezomrel.

Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní;l ebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem. Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania,aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme , ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme. Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru, alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali; lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze Muža na to ustanoveného, a všetkým pomáha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych. Sk 17:22-31.

Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený, ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. 1Kor 15:16-19.

Tu nám Pavol ukazuje, že ak by Kristus nevydláždil svojim dielom na Golgote cestu, nikto by neprešiel cez smrť do večnej blaženosti, ale každý by išiel do večného trápenia a múk. Ak by Kristus nevstal z mŕtvych, všetci by sme boli súdení za naše hriechy a nikto by pred súdom neobstál. 

A taktiež by bola márna naša viera, keby sme mali Krista iba pre tento krátky a pominuteľný život. Ak by sme mali Krista iba pre tento časný život, sme tými najúbohejšími ľuďmi. 

Ešte mnoho by sme mohli popísať o Kristovi a jeho diele, ale toto ako úvod stačí. Nebolo nutné sa týmto zapodievať, Boh predpovedal že príde mnoho falošných prorokov a učiteľov, ktorí budú potvrdení tak, že ich svet bude obdivovať, ale predsa.

Čo sa týka Pána Banáša, je smutné, keď človek precestuje celý svet a nenájde Krista. Aj keď tento svet tlieska takýmto výtvorom, ktorý je podmanený zlým silám, o sto rokov tu nebudú ani tlieskači, ani pisateľ. Tlieskači a pisateľ sa nazdávajú, že ich viera ktorú si sami vymysleli je azda správna, ale pravda ktorú nám Boh zjavil, nehľadí na falošné viery, ona stojí neohrozene ako skala a nehľadí na viery a povery ľudí. 

Kristus a Buddha údajne hlásali to isté. Kristus povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa. Jn 14:6. 

Len skrze Krista je možný prístup k Bohu – nijako inak. Čo s Buddhom?

Pavol dodáva:  A nieto v inom nikom spasenia (len v Kristovi), lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. Sk 4:12.

Pavol hovorí, že v nikom inom neexistuje spasenie, LEN v Kristovi. Čo s Buddhom?

Kristus je nielen Spasiteľ, ale na konci sveta bude aj Sudcom:  A prikázal nám, aby sme hlásali ľudu a dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sudcom živých aj mŕtvych. Sk 10:42

Kristus je určený ako jediný od Boha na to, aby súdil na konci sveta všetkých ľudí, ktorí kedy žili. Čo s Buddhom? Bude musieť predstúpiť pred Kristov súd a neuspeje!

Kristus je jedinou cestou, jediným Sudcom na konci vekov. Akú úlohu v tom hrá Buddha okrem toho, že si vybral zatratenie? Kde Pán Banáš vidí rovnaké učenie týchto dvoch neporovnateľných bytostí, kde jedna je prach a druhá je Boh? Pozrime sa na to, ako všetko rovnako hlásali:  Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. 1Kor 3:11.

Podľa Pána Banáša jedno, či počúvate Krista alebo Buddhu, myslíte že hovorí pravdu?

Pridaj komentár

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: